Poresko savetovanje

Poresko planiranje je dobra praksa u vođenju preduzeća. Specijalno, u uslovima u kojima se nalazi privreda Srbije, poželjno je planirati poreske obaveze. Poresko savetovanje Vam može pomoći da sastavlite poresku strategiju u poslovanju, optimizujete poreske obaveze i samim tim umanjite poreski rizik. Ispravnim pristupom poreskim obavezama se postže minimizovanje iznosa poreza koje je obavezan da se plati i otvara mogućnost za planiranja sredstava u druge svrhe.

USLUGE PORESKOG SAVETOVANJA UKLJUČUJU

 • primena i tumačenje poreskih propisa za konkretan poreski problem
 • savetovanje o poreskim pitanjima iz tekućeg poslovanja
 • analiza poreskih implikacija određene transakcije
 • analiza poreskih implikacija kompletnog poslovanja
 • poreski pregled nacrta ugovora pre zaključenja, sa ciljem eliminisanja poreskih rizika i/ili postizanja poreskih ušteda
 • poresko planiranje
 • strukturiranje transakcije na poreski optimalan način 

Vrste poreza

 •  Porez na prihode po osnovu ugovora o delu
 •  Porez na dodatu vrednost (PDV). Obračunati I prethodni PDV, mogućnost i uslovi odbitka prethodnog PDV. Poreska prijava.
 •  Poresko savetovanje, vezano za Porez na dohodak građana u zavisnosti od oblika angažovanja i tipa ugovora zaključenog sa poslodavcem.
 •  Porez na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine tu spadaju naknade koje poreski obveznik ostvari od pisanih dela, govornih dela, dramskih I muzičkih dela, koreografskih dela, dela likovne umetnosti, kinematografskih dela, prevoda, lektura, patenata itd.
 •  Porez na prihode od samostalnih delatnosti
 •  Porez na prihode od nepokretnosti, zakupi I podzakupi, zgrada, delova zgrada, stanova, poslovnih prostorija I garaža.
 •  Porez na osnovu ugovora o stručnom usavršavanju
 •  Porez na osnovu ugovora o vršenju privremenih i povremenih poslova
 •  Porez na kapitalnu dobit
 •  Porez na prihod od kapitala: kamate po osnovu zajma, štednje, dividende I udeli u dobiti
 •  Porez na ostale prihode. Poreski tretman poklona. Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari. prihodi na osnovu dobitaka igara na sreću Porez na prenos apsolutnih prava
 •  Dvostruko oporezivanje.Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak, porez na imovinu, porez na dobit, primenjuju se na rezidente jedne ili obe zemlje potpisnice sporazuma
Иди на врх